تبلیغات
حقوق-عمران - اصطلاحات ثبتی

حقوق-عمران

جمعه 17 اردیبهشت 1389

اصطلاحات ثبتی

نویسنده: محمدرضا براتلو   

اصطلاحات ثبتی :ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و كیفری و غیره برای خود هدفی دارد كه یكی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاك حفظ مالكیت مالكین ذوی الحقوق نسبت به آنهاست. تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالكیت افراد از امنیت برخوردار باشند
.
1- املاک مجهول المالک – درقانون ثبت به املاکی اطلاق می شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزیع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گردیده ولی تاکنون از طرف مالک ویا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نیامده باشد و متصرفین اینگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزیع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود میباشد همچنین مدارک عادی خریداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمایند
.
2- آ گهی نوبتی پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گیری از تضییع حقوق افراد حقیقی یا حقوقی شماره ومشخصات املاک چهار نوبت در سال ( اول مردادماه – اول آبان ماه –اول بهمن ماه و اول اردیبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا 90 روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و تا یکماه پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید
.
3- آگهی تحدید حدود – املاک پس از آگهی نوبتی به منظور تثبیت حدود آگهی می شوند چنانچه مالکین مجاور و یا صاحبان حقوق ار تفاقی( حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد تحدید حدود دارد مانند حق عبور , آ بچک وباز کردن درب و پنجره ) داشته باشند می توانند از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت سی روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید
.
4-املاك جاری به املاكی اطلاق می‌شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك نداشته باشد بدیهی است صدور سند مالكیت نسبت به املاك جاری وقتی امكان پذیر است كه تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد
.
5-املاك ثبت شده به املاكی اطلاق می‌شوند كه دارای سابقه ثبت در دفتر املاك هستند
.
6- سندمالکیت المثنی - وقتی كه سند ملاكیت از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالك می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضای صدور سند مالكیت المثنی نماید
.
7- تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد - چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملكی، دارای اسناد مالكیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملكی از طرف مالكین متعدد به یك نفر انتقال یابد خریدار می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارایه اسناد مالكیت مشاعی درخواست صدور سند مالكیت به نام خود بنماید
.
8- تجمیع حدود املاكی كه دارای سند مالكیت می‌باشند- درمواردیكه دویا چند پلاك براثرساختمان یا دیواركشی بصورت واحد درآمده یاقطعاتیكه وصل بهم باشند ویامالك یا مالكان مزبور سهام مشاعی برابر دفتراملاك داشته باشندمالك یا مالكین باتسلیم اسناد مالكیت خویش می توانند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضای تجمیع املاك خودرابنمایند
9-افراز- چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملكی بطور مشاع مالكیت دارند هریك از انها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالكین دیگر اقدام نمایند
.
10- تفكیك املاک - در صورتیکه ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد به این عمل تفکیک گفته می شود دراین حالت ملک ممکن است یک نفر ویا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کلیه مالکین بایستی با تفکیک موافقت داشته باشند بدیهی است مالکیت مالکین مشاعی در هر یک از قطعات تفکیکی برابر است با سهام وی در ملک اولیه
 
11- استعلام- دفاتر اسناد رسمی مكلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاك جاری قبلا جریان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملك پرسش نمایند هم چنین پاره‌ای از دستگاههای اجرائی ذیربط و یا مراجع صالحه قضایی نیز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاك جاری هستند.
 
12- بازداشت املاك- املاك ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه ازقبیل محاكم ودادسراهای عمومی وانقلاب وشعب بازرسی واجرای ثبت ودادگستری قابل بازداشت می باشند
13- رفع بازداشت املاك املاكی كه حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می‌شوند اعم از اینكه درای سند مالكیت باشد یا نباشند حسب همان مراجع از آنان رفع بازداشت می‌گردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولا بایستی 1- ممهور به مهرمرجع تقاضاكننده باشد.2- اشاره به نامه قبلی كه بموجب آن تقاضای بازداشت شده داشته باشد.3- مشخصات كامل ملك اعم از شماره تاریخ ........ در آن قید شده باشد
14- اعیان - اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می‌شود اطلاق میگردد گرچه از نظر حقوقی كلمه زمین خود دلالت برعرصه و اعیان می‌نماید ولی در امر ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است كه روی ملك(زمین) بنا می‌گردد
.
15- ماده 45 آئیننامه قانون ثبتباتصویب طرح‌های هادی و جامع شهر‌ها و نیز در اثر توسعه و تعریض و ایجاد واحداث معابر و خیابان‌های جدید بسیاری از املاك در مسیر معابر و خیابانهای جدید الاحداث واقع و گاهی كل ملك و یا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسیر معابر مذكور واقع می‌گردند كه در این هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان یا اعلام شهرداری و یا مراجعه مالك موظف به اجرای ماده 45 آیین‌“امه قانون ثبت میباشد
.
16- دفترچه متمم اسناد مالكیت، دفترچه ای است بهادار كه بعد از پرشدن ستونهای نقل و انتقالات سند مالكیت كه در صفحات آخر اسناد مالكیت پیش بینی شده است حسب تقاضای مالك و با رعایت تشریفات بدان ضمیمه می‌گردد
.
17-اصلاح حدود- چنانچه در اثر تغییر وضعیت در مجاورین املاك ثبت شده تغییری در وضع حدود اربعه ملكی كه دارای سند مالكیت می‌باشد حاصل شود و یا به عبارت دیگر یك یا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ایكه قبلا به پلاك شخصی محدود شده در اثر تغییر وضع مجاورین به كوچه محدود شود مالك می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضای اصلاح حدود نماید
18- ماده 149 الحاقی قانون ثبت- بسیار اتفاق افتاده املاكی در گذشته با مساحت معینی مورد معامله واقع شده ولی بعدا معلوم گردیده كه دارای اضافه مساحت میباشد ، در صورتیکه اضافه مساحت ناشی از تغییر طول و ابعاد نباشد مالک از اداره ثبت درخواست اصلاح مساحت نموده وپس از پرداخت بهای اضافه مساحت (به نرخ روز معامله ) در وجه مالک اولیه با تودیع مبلغ در صندوق ثبت ، سند مالکیت اصلاح می گردد
.
19-اعتبار اسناد مالکیت- اسناد مالكیت از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعی مراجع قضایی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال می‌باشد20-املاک موروثی- هرگاه فردیكه سند مالكیت بنام او صادر گردیده فوت نماید وارث او می‌توانند با ارائه مدارك زیر:
الف- تقاضای صدور سند مالكیت
ب – فرم گواهی حصر وراثت
ج – فرم 19 مالیاتی
 
و- اصل سند مالكیت مورث
از اداره ثبت محل وقوع ملك درخواست صدور سند مالكیت نماید
 

نظرات() 
choc
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 11:00 ب.ظ
Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you are a great author.
I will make certain to bookmark your blog and will come back at some point.
I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice holiday
weekend!
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 08:34 ب.ظ
من کنجکاو هستم که سیستم وبلاگ شما را استفاده کنم؟
من مشکلات امنیتی جزئی با آخرین وبلاگ من دارم و می خواهم چیز بیشتری را بدون ریسک پیدا کنم.
آیا پیشنهادی داری؟
transformers earth wars cheats
شنبه 5 اسفند 1396 10:03 ب.ظ
کسی که اساسا یک دست را دستکاری می کند تا مقالاتی را که من می گویند به طور جدی مطرح کنم.
این اولین بار است که من وب سایت خود را تا به امروز ملاقات کردم؟
من با تحقیقاتی که انجام دادید برای ایجاد این پست واقعی شگفت انگیز را شگفت زده کردید.
کارت عالی بود!
What is limb lengthening surgery?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:50 ب.ظ
I'm amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that's both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the
nail on the head. The issue is something that not enough people are speaking intelligently about.
I am very happy that I found this in my hunt for something relating to this.
What makes you grow taller during puberty?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:33 ق.ظ
Why people still make use of to read news papers when in this
technological globe everything is accessible on web?
http://vernitawitchey.hatenablog.com/archive/2015/08/27
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:27 ب.ظ
This design is spectacular! You definitely know how to
keep a reader amused. Between your wit and
your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:00 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my blog so i came
to “return the favor”.I am trying to find
things to enhance my site!I suppose its ok to
use some of your ideas!!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 01:16 ب.ظ
Excellent site you have here.. It's difficult to find quality
writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like
you! Take care!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :