تبلیغات
حقوق-عمران - 110 قاعده فقهی و حقوقی قسمت اول

حقوق-عمران

-قاعده ائتمان

متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »

یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .

( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )

       

 2-قاعده اتلاف

متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.

( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی

 

3-احترام مال مسلمان

متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )

یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )

 

4- قاعده احسان

متن: « ما علی المحسنین من سبی .( سوره توبه/91)

یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .

(دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 مجازات اسلامی )

 

5-قاعده ارشاد

متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب .»

یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .

( دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی )

 

7-  قاعده اقرار عقلا

متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »

یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است .

(تحریرالجمله ، ج1،ص99 ، ش 64 – ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 )

 

8- « الاقرب یمنع الا بعد »

متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم .»

یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید .

(توضیح المسائل، بحث قاعده الزام ، آیه الله خوبی )

 

10- « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »

یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است .

( القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص 417- ماده  1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی )

 

11- « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »

یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد .

 

12- تعیین

اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر حقیقت است .

 

13- التلف زمن الخیار من مال من لا خیار له .

 یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود .

( القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدنی )

 

15- قاعده حل

 متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال .»

 یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .

 

16- الدین مقدم علی الارث .

یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدنی ) .

( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )

 

17الزعیم غارم .( حدیث نبوی)

یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید .( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )

 

18 قاعده تسلیط

متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )

یعنی : مردمبر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ( ترمینو لوژی حقوقی ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسی )

 

19- قاعده سوق

 یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .

 

20- اصل صحت

متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه.»

یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد .( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص239)

 

21 – عدل و انصاف

یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .

 

22- عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .

 

( ماده 1277 قانون مدنی )

 

23- قاعد ه تبعیت عقد از قصد

متن : « العقود تابعه للقصود .»

یعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است .

( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدنی )

 

24- قاعده علی الید

متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه .»

یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .

( القواعد الفقهیه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدنی )

 

25 – قاعده غرور

متن: « المغرور یرجع علی من غره .»

یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند ( تا خسارت بگیرد)

( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص225 )

 

26- قاعده فراش

 متن :  «الولد للفراش و للعاهر الحجر .»( حدیث نبوی )

یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود .

( القواعد الفقهیه ، ج 4 ص25 – التهذیب ، ج 8ص 168 – ماده 1158 قانون مدنی )

 

27 – قاعده قرعه

 متن : « لکل امر مشکل قرعه .»

 یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .

( ناصر مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج 2 ، ص 155 )

 

28 – کل رهن فانه غیر مضمون .

یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد .

( ماده 789 قانون مدنی )

 

29- قاعده لا یضمن

متن :  « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده »

 یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست .

 

30- کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده .

 یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است .

 ( سبکی ، الا شباه و الانضائر ، ج2، ص 45 )

 

31- کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجاره .

یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است .

( ماده 467و 466 قانون مدنی )

 

32- قاعده لا ضرر

متن :  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » 

یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .

( القواعد الفقهیه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسی )

 

33- لا ضمان علی المستعیر .

 یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست .( القواعد الفقهیه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدنی )

 

34- الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا .

یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست . ( تحریر الجمله ، ص 43 )

 

35- لا مسا محه فی التحد یدات .

یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .

 

36- لا میراث للقلتل . 

 یعنی : قاتل از ارث مورث ، محروم است . ( ماده 880 قانون مدنی )

 

37- اصل لزوم

متن : « الاصل فی العقود لزوم .»

یعنی : اصل در عقدها لزوم آنها است ( مگر خلافش ثابت شود ) ( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 163 – ماده 219 قانون مدنی )

 

38- من احیی ارضا فهی له .

یعنی: هر کس که زمینی را اهیا کند از آن اوست .

( مواد 140، 141،143 قانون مدنی )

39- من استخرج ماء فهی له .

 یعنی : هر کس آبی را استخراج کند از آن اوست .( ماده 150 قانون اساسی )

 

40- من حاز ملک

یعنی :هر کس که حیازت ملکی را نماید مالک آن خواهد شد .( ماده 142و 143 قانون مدنی )

 

41- قاعده من ملک .

 متن : « من ملک شیئاً  ملک الا قراربه .»

یعنی : هر که مالک چیزی شد می تواند به آن نیز اقرار نماید .

( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 78 )

 

42- من له الغنم فعلیه العزم .

یعنی : آن که منافع را می برد ، زیان را هم باید تحمل کند . ( التحریر الجمله ، ص 56 )

 

43- نفی سبیل

یعنی: خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است( نساء /141)

متن :« و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» 

(القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 157 – اصول 81، 82، 153، بند 5 اصل 3 وبند 8 اصل 43 قانون اساسی )

 

44- قاعده نفی عسر و حرج

متن : « و ما جعل علیکم فی الدین من حرج »

( حج / 78) ترجمه : و خداوند در دین کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد .

یعنی : هیچ کمکی نباید موجب عسر و حرج مکلف شود.

( دانشنامه حقوقی ، ج 3 ، ص 144 به بعد – ماده 1130 قانون مدنی )

 

45- وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی .

یعنی : اگر کسی چیزی را که خطرناک است به دیگری که جاهل بر آن است بدهد ، باید او را از آن خطر آگاه کند و گرنه ضامن است .46- و جوب التخلیه بین المال و ملکه

 یعنی : بایع باید موانع تملک و سلطه مشتری بر مبیع را بر طرف کند .

( ماده 362 قانون مدنی )

 

47- وجوب دفع الضرر المحتمل

یعنی : دفع ضرر احتمالی واجب است (و نیز دفع افسد به فاسد جایز است )

 

48- الوقف حسب ما یو قفها اهلها .

یعنی : وقف ها بر اساس آنچه واقفین معین کرده اند عمل می شود .

( مستدرک الوسائل ، ج 2 ، ص 511- ماده 61 قانون مدنی )

 

49- یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب .

 

 یعنی : هر آنچه که بر اثر خویشاوندی نسبی حرام است ، تر اثر خویشاوندی رضاعی هم حرام خواهد بود .

 ( وسائل الشعبه ، ج 14، ص 280،- ماده 1046 قانون مدنی )

 

50- الزرع للزارع و لو کان غاصبا .

یعنی : زراعت و کشت از آن زارع است ولو در زمین غصبی باشد .( ماده 33 قانون مدنی )

 

51- لا مهرلبغیه .

یعنی : زن زانیه ، مهریه ندارد ( قیاس اولویت و مفهوم مخالف ماده 1099 قانون مدنی )

 

52- الغاصب یوخذ باشق الاحوال .

 یعنی : با غاصب به شدیدترین احکام رفتار می شود .( جواهر الکلام ، کتاب غصب ، ص 10)

 

 53- لا ینسب للساکت قول .

یعنی به شخص سکوت کننده چیزی منسوب نمی شود . ( سبوطی ، الاشباه والنظایر ، صص142 و 143- ماده قانون مدنی )

 

54-الحاکم ولی الممتنع .        

یعنی دادرس بر شخص امتناع کننده از انجام تکالیف ، ولایت دارد .( ماده 237 و 833 قانون مدنی )

 

55- الجاکم ولی من لا وای له .

یعنی :  دادرس بر کسی که فاقد ولی ات ولایت دارد .

( ماده 1218 قانون مدنی – ماده 266 قانون مجازات اسلامی )

نظرات() 
Reggis
چهارشنبه 30 خرداد 1397 01:21 ق.ظ
Hi to every , as I am tгuly eager of reading this webpage's post tο
be updated daily. Іt carries fastidious іnformation.
Bradly
پنجشنبه 24 خرداد 1397 07:44 ب.ظ
Hi there, I enjoy reading tһrough y᧐ur article.
I like to wrіte a littlе comment to support yoᥙ.
Long Eyelashes
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 06:40 ب.ظ
I will immediately grab your rss as I can not inn finding your e-mail subscriptkon hyperlink or e-newsletter service.
Do you've any? Please let me recognise so that I could subscribe.
Thanks.
Claudia
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 04:35 ق.ظ
It's a pity youu don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this superb blog!
I suppose for now i'll settle for bookmarking and addding your RSS feed tto my Google account.
I look forward to new updates and will share this blog
with my Facebook group. Chat soon!
viagra super active erfahrungen
پنجشنبه 23 فروردین 1397 01:33 ب.ظ
Quality content is the crucial tⲟ intеrest the viewers to pay a visit tһe
web page, that's ᴡhаt this website іs providing.
Cialis generic
جمعه 17 فروردین 1397 05:22 ب.ظ

Many thanks! I enjoy this!
free generic cialis cialis daily new zealand cuanto cuesta cialis yaho price cialis best enter site very cheap cialis precios cialis peru cialis baratos compran uk canadian drugs generic cialis prezzo cialis a buon mercato callus
Indian pharmac promo code
جمعه 10 فروردین 1397 02:13 ب.ظ
Ꮤһɑt's up colleagues, іts great piece οf writing ϲoncerning
cultureand fᥙlly defined, қeep it uр aⅼl the time.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 08:55 ب.ظ
Тoday, while I wwas at work, my cousin stole mу iphone and tested
tо ѕee if it can survive a tᴡenty fiѵе foot drop, јust so she can be
a youtybe sensation. Μy apple ipad iss now broken ɑnd sshe has 83 views.

I know tbis іѕ completely off topoic Ьut I haԁ to share іt ᴡith
sοmeone!
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:43 ب.ظ

Thank you, Numerous write ups!

cialis 20 mg cost generic cialis at the pharmacy cialis 20 mg cut in half cheap cialis only best offers cialis use cialis 20 mg cut in half cialis dosage amounts cialis 5 mg funziona venta cialis en espaa cialis 5 mg buy
Cialisreors
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:04 ب.ظ

Thanks! I value this.
sublingual cialis online achat cialis en itali cialis 50 mg soft tab click here take cialis cialis 100mg suppliers we like it cialis soft gel purchase once a day cialis cipla cialis online low cost cialis 20mg canadian drugs generic cialis
cannabis
دوشنبه 30 بهمن 1396 11:07 ب.ظ
من واقعا از دارنده این وب تشکر می کنم
صفحه ای که این بخش فوق العاده نوشتاری را در این زمان به اشتراک گذاشته است.
Justina
جمعه 17 آذر 1396 07:32 ب.ظ
Hello! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Carry on the superb work!
free gems clash royale
پنجشنبه 16 آذر 1396 10:44 ب.ظ
در واقع زمانی که کسی آن را به دیگر بازدیدکنندگان نمی فهمد آن را می فهمد
آنها کمک خواهند کرد، بنابراین در اینجا اتفاق می افتد.
imvu credit generator
دوشنبه 13 آذر 1396 06:14 ب.ظ
با تشکر از وبلاگ بسیار جالب
cam4 tokens generator 2016 free
دوشنبه 6 آذر 1396 06:09 ب.ظ
بسیار! این یک مقاله فوق العاده شگفت انگیز بوده است. ممنون
شما برای تهیه این جزئیات
phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:52 ق.ظ
با داشتن محتوای بسیار زیاد، شما تا به حال هر گونه مشکلی را تجربه کرده اید
از پلاگین یا نقض کپی رایت؟ وبلاگ من دارای محتوای منحصر به فرد زیادی است که من خودم یا برونسپاری خودم نوشته ام اما به نظر می رسد تعداد زیادی از آن در حال ظهور است
وب بدون توافق من آیا می دانید هر راه حل برای جلوگیری از سرقت اطلاعات از مطالب چیست؟ من واقعا از آن قدردانی میکنم
cheap phone psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:47 ق.ظ
سلام، البته این نوشتار واقعا لذت بخش است و بسیاری از چیزها را از آن یاد گرفته ام
آن را در مورد وبلاگ نویسی. با تشکر.
private std screening
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:08 ق.ظ
روز خوب! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای کمک به جستجو ایجاد کند
بهینه سازی موتور؟ من تلاش می کنم وبلاگ من را برای برخی از کلمات کلیدی هدفمند رتبه بندی کنم، اما نتیجه های بسیار خوبی را نمی بینم.
اگر می دانید از هر سهم لطفا به اشتراک بگذارید. قدردانی آن
std clinics near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:07 ب.ظ
اگر قصد دارید برای بهترین مطالب مانند من انجام دهید، فقط به وب سایت روزنامه مراجعه کنید زیرا این مطالب را با کیفیت ارائه می دهد، با تشکر
std testing near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 12:41 ق.ظ
برای بازدید از این سایت قابل توجه است و نظرات تمام همکاران مربوط به این مقاله را می خوانید
من نیز علاقه مند به آشنایی هستم.
chaturbate token hack virus
چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:03 ق.ظ
Great beat ! I would like to apprentice while you amend your
site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.
I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept
How do you get Achilles tendonitis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:29 ب.ظ
Every weekend i used to visit this web site, because i wish for enjoyment, for the reason that this this website conations in fact nice
funny material too.
How do you get Achilles tendonitis?
جمعه 13 مرداد 1396 06:57 ب.ظ
We absolutely love your blog and find most of your post's to
be just what I'm looking for. Would you offer guest writers
to write content for you? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding
here. Again, awesome web log!
chaturbate token hack cheat engine
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:50 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on 110. Regards
Angeles
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:22 ب.ظ
Asking questions are really nice thing if you are not
understanding something fully, except this article offers nice understanding yet.
Christy
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:34 ب.ظ
Just desire to say your article is as astonishing.

The clarity in your post is simply spectacular and i can assume you
are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to
keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.
Mose
جمعه 16 تیر 1396 07:48 ب.ظ
Keep on writing, great job!
foot pain due to diabetes
شنبه 10 تیر 1396 11:50 ب.ظ
My brother suggested I may like this web site.

He used to be totally right. This post truly made my
day. You cann't consider simply how much time I
had spent for this info! Thanks!
foot pain conditions
پنجشنبه 8 تیر 1396 05:07 ب.ظ
These are in fact impressive ideas in on the topic of blogging.
You have touched some fastidious things here.
Any way keep up wrinting.
std testing near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:57 ق.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین
در آیا واقعا کار بسیار خوب با من پس
از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که
کوتاه. من با این حال کردم
مشکل خود را با جهش در منطق و
شما ممکن است را سادگی به کمک پر کسانی که معافیت.

اگر شما که می توانید انجام من می بدون شک تا پایان در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :