تبلیغات
حقوق-عمران - 110 قاعده فقهی و حقوقی قسمت دوم

حقوق-عمران

56- الجاکم وارث من لا وارث له .

 

یعنی : حاکم وارث شخص بدون وارث است . ( ماده 866 قانون مدنی )

 

57- الغائب علی حجه .

یعنی: شخص غائب در دادرسی حق اقامه دلیل دارد .

( القواعد الفقهیه ، ج 3 ، ص 86- ماده 305به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1376 )

 

58- البیعان بالخیار ما لم یفترقا .

( حدیث نبوی )

یعنی : متبایعین تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق خیار دارند .

( مجله الا احکام العدلیه ، ماده 4- کاتو زیان، عقود معین ، ص 46 – ماده 397 قانون مدنی )

 

59- الکتاب کالخطاب .

یعنی: نوشته مثل گفته است .(  القواعد و الفوائد ، ج 1 ص 198-  دانشنامه حقوق ، ج 4 ، ص 422-437 )

 

60- الحرام لا یحرم الحلال .

 یعنی : عمل حرام بعدی ، حلال قبلی را حرام نمی کند (تهذیب الا حکام ، ج 2 ، ص 208 – ماده 1055 قانون مدنی ) 

 

61- الحق القدیم لا یبطله شی

یعنی: چیزی نمی تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین ببرد . ( ماده 97 قانون مدنی )

 

62- الحق للمتقدم .

 یعنی : اگرکسی ابتدا اقدام به ایجاد حقی نماید نسبت  به آن بر دیگران اولویت دارد .( ماده 142 قانون مدنی )

 

63- الخراج با لضمان .

یعنی: منافع در مقابل ضامن بودن است .( شرح الجمله ، ج 1، ص 56 و 57 )

 

64- الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود .

 یعنی : حق ساقط شده باز نمی گردد همچنان که چیز از بین رفته حیات نمی یابد .

( تحریر الجمله ،  ج 1، صص36 و 38 – بند 3 ماده 264 و مواد 289، 290 و 291 قانون مدنی )

 

65- الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً .

یعنی: عقد صلح بین مسلمانان جایز است مگر صلحی که بخواهد حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .

( القئاعد الفقهیه ، ج 5 ، صص8 و 39 ماده 754 قانون مدنی )

 

66- الشرط جائز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً .

جایز یعنی : شرط کردن بین مسلمانان است مگر شرطی که حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .

 ( تحریر الجمله ، صص 75 و 76- ماده 232 قانون مدنی )

 

67- الشرط الفاسد لیس بمفسد .

یعنی : شرط فاسد عقد را باطل نمی کند .

( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، صص 200 ، 217 ، 218 – ماده 232 قانون مدنی )

68- الطلاق بید من اخذ بالساق .

( حدیث نبوی ) یعنی : طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست .( مرد )                                                                                                                                    

( حقوق خانواده ، محقق داماد ، صص136 و 137 – ماده 1133 قانون مدنی )

 

69- اکل مال به باطل .

 متن : یا ایها الذین امنو لا تا کلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم...(  نساء /29 )

یعنی : امال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که بر اساس تجارتی رضایت آمیز باشد .

 

70- المومنون عند شروطهم . ( حدیث نبوی )

یعنی : مومنان به شرطهایشان پایبندند . ( محقق داماد ، قواعد فقه ، بخش مدنی 2 ، ص 37 )

 

71- نهی النبی عن الغرور . ( حدیث نبوی )

یعنی معامله غرری ( زیان آوری که نتیجه آن نامعلوم است ) باطل است .

( دکتر محمدی ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص 94)

 

72- اوفوا بالعقود . ( متنده /1 )

یعنی : به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید . ( ماده 10 قانون مدنی )

 

 

 

قواعد کیفری

 

73- لا تقیه فی الدما ء .

یعنی : جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست .

( وسائل الشعبه ، ج 11 ، ص 483- مکاسب ، ج 4 ، ص 356 )

 

74- عمد الصبی بمنزله الخطا-

یعنی : فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود .

( القواعد  و الفوائد ، ج 1، ص 223 )

 

75- لا کفاله فی الحد . ( حدیث نبوی )

یعنی : شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن ، در حدود جایز نیست .

( ترمینو لوژی حقوق ، ش 4508 )

 

76- قاعده جب .

متن : الاسلام یجب ما قبله . ( حدیث نبوی )

یعنی : مسلمان شدن ، گناهان پیش از آن را پاک می کند .

( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، صص36،39 ، 46- اصا 169 قانون اساسی – ماده 11 قانون مجازات اسلامی – ماده 4 قانون مدنی )

 

77- اقامه الحدود الی من الیه الحکم .

 یعنی : اجرای حدود و مجازلت ها به دست حاکم است . ( اصل 36 قانون اساسی )

 

78- الامتناع با لا ختیار لا ینا فی الاختیار .

یعنی : از روی اختیار و قدرت اگر باعث  تحقق  چیزی  شویم ، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد .

( دائره المعارف حقوق ، ج 5 ، ص 50، - ماده 53 قانون مجازات اسلامی )

 

79- قاعده درا .

متن : الحدود تدرا بالشبهات .

 یعنی : اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود .

( الا شباه و النظائر ، صص122 و 123- مواد66  و67 قانون مجازات اسلامی )

 

80- دم المسلم لا یذهب هدرا .

 یعنی : خون مسلمان نباید پایمال شود . ( مواد 312 و313 قانون مجازات اسلامی )

 

81- الضرورات تتقدر تقدرها .

 یعنی : در موارد ضروری باید به حداقل اکتفا کرد . ( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

 

82- الضرورات تبیح المحظورات . ( حقوق رم legemetnacessitas non bab  )

یعنی : ضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود .

( سوره مائده /3-سبوطی ، الشباه و النظایر ، ص60- ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

 

83- قاعده ارش .

متن :کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش .

یعنی :بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده ، ارش تعلق می گیرد .

( ماده 367 قانون مجازات اسلامی )

 

84- کل عضو تقتص منه مع وجوده توخذ الدیه مع فقده .

یعنی : هر عضوی که موجود است باید قصاص شود و در صورت فقدان ، به جایش دیه گرفته می شود .

( ماده 293 قانون مجازات اسلامی )

 

85- قاعده اضطرار

متن : کل محرم اضطر ، الیه فهو حلال .

یعنی : در حال اضطرار ،هر حرامی حلال می شود .( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

 

 

86- کل من لم یباشر بالقتل لم یقتص منه

یعنی: هر فردی که مباشر قتل نباشد قصاص نمی شود.  ( تبصره 1 ماده 269 و ماده 207 قانون مجازات اسلامی )

 

 

87- لا دیه لمن قتله الحد

یعنی: دیه به کسی که بر اثر اجرای حد کشته شده باشد ، تعلق نمی گیرد. ( ملاک ماده 332 قانون مجازات اسلامی )

 

 

88- لا ربا الا فیما یکال او یزون

یعنی: ربا جز در اموال مکیل و موزون جاری نیست  .( ماده 595 قانون مجازات اسلامی )

 

 

قواعد اصولی و مشترک

 

89- قاعده اذن .

متن : الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه .

یعنی : اذن دادن در چیزی ،اذن در لوازم آن نیز هست .

( القواعد و الفوائد ،ج 2، ص70، قاعده 167 )

 

90- قاعده اشتراک

متن : همه مسلمانان  در همه عصرها و زمانها نسبت به تکلیف شرعیه بکسانند .

 

91- قاعده تساقط

متن: اگر دو دلیل با هم معارض بودند هر دو از درجه اعتبار ساقطند.

 

92- و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا ً ( سوره نجم /28)

یعنی: وگمان ، هیچ گاهچیزی از حق را بر ما روشن نمی سازد.

 

93- الولد یلحق باشرف الوالدین

یعنی: فرزند به والد شریف تر (مسلمان) تعلق می گیرد.( از حیث مسلمان بودن )

94- عدل و انصاف

متن: اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمناصفه تقسیم می گردد

 

95- فحوا

رعایت مفهوم موافق در جمله یا دستور و سرایت دادن حکم از فرد ضعیف به فرد قوی.

مثل آیه ( لا تقل لهمااف ) که به طریق اولی ، ضربو شتم والدین را هم نهی می کند .

 

96- مقدمه واجب ، واجب است ولی مقدمه حرام ، حرام نیست مگر موصل به حرام باشد.

97- قاعده تلازم

متن: کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کاما حکم به الشرع حکم به العقل

یعنی: بر هر چه که عقل حکم کند ، و بر هر چه که شرع حکم می کند ، عقل هم حکم می نماید .

 

98- الممنوع شرعا کالممتنع عقلا

یعنی: چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلاً هم قابل انجام نیست. ( تحریر الجمله ، ص 34)

 

99- اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. ( تحریر الجمله ، ج 1، ص21- اصل 167 قانون اساسی )

 

100-المیسور لا یسقط بالمعسور

یعنی: کار قابل انجام دادن به واسطه حدوث کار غیر ممکن ، از گردن ساقط نمی شود .(القواعد الفقهیه ج4، ص 121)

 

101- اعمال الکلام اولی من اهماله

برای کلام و عبارت به کار رفته ، معنی و مفهوم قایل شدن ، بهتر از بیهوده پنداشتن آن است.

 

102- الاصل دلیل حیث لا دلیل

اصل در جایی قابل استناد است که دلیل قانونی موجود نباشد .

( عوائد الایام ، ص 73- مواد 197و 198 قانون آیین دادرسی مدنی )

 

103- المطلق ینصرف الی فرد شائع

معنی و مفهوم موضوع مطلق ، به فرد شایع و رایج آن منصرف است .

 

104- قبح تأخر بیان در وقت حاجت

بیان نکردن مراد ومقصود در موقع نیاز بدان ناپسند است ،ولی سکوت در وقت بیان خود نوعی بیان است .

 

105- ما من عام الاو قد خص

هیچ عامی نیست که تخصیص نخورده باشد .

 

106- وصف به موصوفنزدیک تر بر می گردد.

اگر چند موصوف با یک وصف بیان شده باشند آن وصف ، متعلق به موصوف آخر خواهد بود .

 

107- مورد ، مخصص نیست .

 اگر چیزی برای مورد خاصی ذکر شده باشد ، دلیل بر آن نیست که فقط به آن مورد خاص اعلق دارد.

    

108 - الاجتهاد لا ینقض بمثله

اجتهاد را اجتهاد دیگر نقض نمی کند . ( الاشبا ه و النظایر ، ص 41- تحریر الجماه ، ج 1 ، ص22 )

 

109- اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال 

اگر احتمال به جایی وارد شود استدلال فایده ای ندارد. ( دکتر محمدی ، قواعد فقه ، ص 161 )

 

110- اذا زال المانع عادالممنوع

اگرمانع بر طرف شود موضوع منع شده به جای خود بر می گردد. ( دانشنامه  حقوقی ، ج 4 ، صص432-437 )

نظرات() 
buy cheap cialis on line
جمعه 16 آذر 1397 04:03 ق.ظ

You said it perfectly..
il cialis quanto costa cialis 5mg billiger cialis 20 mg effectiveness pastillas cialis y alcoho cialis for sale effetti del cialis ou trouver cialis sur le net buy cialis cialis pas cher paris warnings for cialis
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:42 ق.ظ

You've made your position pretty well..
order generic cialis online cuanto cuesta cialis yaho cost of cialis cvs buy cialis online cialis 5mg prix pastillas cialis y alcoho cialis pills boards usa cialis online cost of cialis per pill where cheapest cialis
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:16 ب.ظ

Many thanks! I appreciate it.
we like it cialis soft gel cialis 20 mg effectiveness usa cialis online we recommend cialis info generic cialis cialis para que sirve american pharmacy cialis how to buy cialis online usa cialis generique 5 mg cialis online
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:48 ق.ظ

Great facts. Kudos.
cialis rezeptfrei sterreich cialis efficacit cialis great britain are there generic cialis cialis prices cialis generico lilly enter site 20 mg cialis cost generic cialis at walmart the best site cialis tablets when will generic cialis be available
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 02:49 ب.ظ

Reliable tips. Thank you!
cialis 20 mg cost of cialis per pill cialis 20 mg cialis generique 5 mg generic cialis 20mg uk cialis generika in deutschland kaufen cialis 5mg billiger trusted tabled cialis softabs interactions for cialis cialis tablets for sale
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 03:25 ق.ظ

Helpful write ups. Thank you!
comprar cialis navarr costo in farmacia cialis cialis diario compra cialis online cialis side effects dangers enter site natural cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis generic tadalafil buy purchasing cialis on the internet we like it cialis price
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:19 ب.ظ

Terrific posts. Appreciate it!
cialis professional from usa generic cialis with dapoxetine get cheap cialis click here to buy cialis cialis generic availability where cheapest cialis only now cialis 20 mg tadalafil 20mg cialis generico milano interactions for cialis
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 03:06 ق.ظ

You mentioned that very well.
cialis online we use it cialis online store pastillas cialis y alcoho rezeptfrei cialis apotheke no prescription cialis cheap cialis 5 mg effetti collateral cialis cipla best buy we choice cialis pfizer india cialis tablets cialis pills price each
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 02:29 ب.ظ

Great write ups. Many thanks.
cialis generika in deutschland kaufen look here cialis order on line opinioni cialis generico pastillas cialis y alcoho are there generic cialis acquisto online cialis trusted tabled cialis softabs cialis en mexico precio weblink price cialis cialis generico in farmacia
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 02:51 ق.ظ

You said it adequately.!
callus cialis tablets australia i recommend cialis generico cialis rezeptfrei free generic cialis acquistare cialis internet order a sample of cialis cialis ahumada we recommend cheapest cialis look here cialis order on line
buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 02:25 ق.ظ

Kudos, Ample tips!

opinioni cialis generico acquisto online cialis when will generic cialis be available side effects for cialis buy online cialis 5mg cialis online holland generic cialis 20mg tablets the best site cialis tablets cialis prezzo di mercato cialis generico online
buy cialis delhi
جمعه 9 آذر 1397 03:06 ب.ظ

You revealed it really well.
free generic cialis cialis prezzo di mercato cialis side effects cialis 5 mg buy acquistare cialis internet cialis dosage amounts cialis 10mg prix pharmaci ou acheter du cialis pas cher generic cialis at walmart ou acheter du cialis pas cher
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:01 ب.ظ

Incredible a lot of beneficial information!
cialis purchasing where do you buy cialis buy online cialis 5mg cialis for daily use cialis for sale south africa cialis uk next day cialis patentablauf in deutschland discount cialis dosagem ideal cialis acquisto online cialis
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:58 ق.ظ

Good forum posts, Thanks a lot!
prices on cialis 10 mg cuanto cuesta cialis yaho enter site 20 mg cialis cost cialis bula cialis for sale in europa tadalafil 10 mg cialis for sale south africa tadalafil 20mg callus generic cialis pro
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:28 ب.ظ

Thanks a lot. Terrific information.
cialis super acti buy cialis online only now cialis for sale in us tadalafil tablets tadalafil generic 5 mg cialis pharmacie en ligne we choice free trial of cialis brand cialis generic cialis kaufen wo generic cialis review uk
levitra 20mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 08:37 ب.ظ

Thanks a lot! Helpful information!
buy levitra online buy levitra 20 mg buy levitra online buy generic levitra buy levitra generic levitra without a doctor prescription levitra generic generic levitra cheap 20mg levitra buy levitra
buy cialis online cheap
سه شنبه 10 مهر 1397 11:47 ق.ظ

Wow lots of superb facts.
cialis daily new zealand enter site natural cialis cialis flussig wow look it cialis mexico cialis 5mg billiger buy cheap cialis in uk compare prices cialis uk cialis dosage recommendations buy cialis online canadian discount cialis
buy tadalafil no prescription
شنبه 7 مهر 1397 06:44 ق.ظ

Point very well used!!
prix de cialis venta de cialis canada cialis coupons bulk cialis if a woman takes a mans cialis no prescription cialis cheap wow cialis 20 generico cialis mexico cialis en mexico precio generic cialis levitra
online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 08:57 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
global pharmacy canada canadian drugs canadian rx canada pharmacies online prescriptions canada pharmacies account canadian medications list canada online pharmacies legitimate north west pharmacies canada canadian medications online canadian medications online
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:08 ب.ظ

Incredible quite a lot of very good material.
can i take cialis and ecstasy cialis lilly tadalafi weblink price cialis cialis for sale generic cialis review uk cialis australia org tadalafil generic cialis 100mg suppliers online cialis cialis en 24 hora
cialisvbuy.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:05 ب.ظ

Amazing info. Thanks a lot!
free cialis dose size of cialis buy brand cialis cheap cialis 5 mg para diabeticos generic cialis review uk we use it cialis online store cialis en 24 hora cialis kaufen wo canadian drugs generic cialis prices for cialis 50mg
http://eddrugsgeneric.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:26 ق.ظ

You said it adequately..
brand cialis nl cialis dosage recommendations cialis savings card il cialis quanto costa acheter cialis kamagra cialis uk we choice free trial of cialis cialis 20 mg cialis bula cialis reviews
rx from canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:22 ب.ظ

Thank you, I value this.
canada online pharmacies surrey online pharmacies in usa global pharmacy canada buy viagrow pro canadian pharmaceuticals online drugs for sale on internet drugs for sale usa north west pharmacies canada canada pharmaceuticals online northwest pharmacy canada
how can you buy viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:38 ق.ظ

You actually revealed it terrifically!
viagra on prescription uk get a viagra prescription buy viagra uk pharmacy price of viagra uk where to buy real viagra can u buy viagra online buy viagra australia where can you buy viagra over the counter online pharmacy uk where can i buy viagra uk
Buy generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:47 ب.ظ

Beneficial posts. Thank you.
click now cialis from canada il cialis quanto costa cialis cipla best buy cialis 5 mg para diabeticos prescription doctor cialis cialis wir preise are there generic cialis bulk cialis we recommend cialis info preis cialis 20mg schweiz
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:58 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
tadalafil 20mg when will generic cialis be available cialis patent expiration enter site 20 mg cialis cost cost of cialis per pill tarif cialis france brand cialis nl fast cialis online cialis herbs cialis pas cher paris
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:48 ب.ظ

Thanks a lot. I enjoy this.
free cialis how much does a cialis cost cialis 200 dollar savings card cialis ahumada precios cialis peru american pharmacy cialis 200 cialis coupon tesco price cialis buy brand cialis cheap cialis generico
how to buy real viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:33 ق.ظ

You said it nicely.!
buy viagra with paypal viagra in pharmacy cheap sildenafil tablets best site to buy viagra buy viagra online order where to get viagra prescription generic levitra buy viagra online with a prescription buy original viagra sildenafil and viagra
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:59 ق.ظ

Cheers! Terrific information!
female cialis no prescription callus online cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis tablets viagra or cialis cialis daily dose generic low cost cialis 20mg cialis manufacturer coupon click now buy cialis brand
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:44 ق.ظ

Thanks! I like this.
walgreens price for cialis tadalafilo only now cialis for sale in us cialis prices in england if a woman takes a mans cialis prescription doctor cialis cialis side effects cialis rckenschmerzen where to buy cialis in ontario brand cialis nl
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :