تبلیغات
حقوق-عمران - روش صدور سند مالكیت اعیانی

حقوق-عمران

روش صدور سند مالكیت اعیانی

اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می شود اطلاق می گردد گر چه از نظر حقوقی كلمه زمین خود دلالت بر عرصه و اعیان را می نماید ولی در ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است كه روی ملك (زمین) بنا می گردد.


با این تعریف اگر فردی كه نسبت به زمین مالكیت رسمی و قانونی دارد و ملك او در جریان ثبت باشد حق احداث اعیانی و در یافت سند مالكیت آن را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار نماید دارنده حق اعیانی می تواند با مراجعه به اداره ثبت محلی كه ملك در حوزه آْن واقع است تقاضای صدور سند مالكیت نسبت به اعیان احداثی خو را بنماید.


بدیهی است صدور سند مالكیت نسبت به اعیان احداثی متقاضی منوط به اتمام تشریفات قانونی و انقضاء مواعد اعتراض نسبت به اصل ملك (عرصه) و عدم وصول اعتراض نسبت به عرصه خواهد بود.(ماده104 مكرر آئین نامه قانون ثبت و بند 329 بخشنامه های ثبتی تا اول مهر1365 ).


متقاضی باید تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالكیت اعیان را همراه با مدارك زیر به ثبت محل تسلیم دارد.


الف-اصل سندی كه به موجب آن حق احداث اعیانی و در یافت سند اعیان رسماً به او واگذار شده .


ب-فتوكپی شناسنامه خود.


ج-مشخصات كامل و آدرس مجاورین و واگذار كننده حق اعیانی


رئیس ثبت تقاضا و ضمائم آن را بررسی و ضمن دستور ثبت تقاضا در اندیكاتور مراتب را به یكی از نمایندگان ارجاع می نماید.


پس از ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور متصدی دفتر آن را با ضمائم مربوطه اش به بایگانی ارسال میدارد تا پرونده ثبتی را ضمیمه نمایند.


در بایگانی پرونده امر از ردیف خود استخراج و همراه با تقاضا و ضمائم جهت اقدام بعدی نزذ نماینده تعیین شده ارسال می گردد.


نماینده پرونده را بررسی و پس از حصول اطمینان از عدم صدور سند مالكیت نسبت به اعیان در صورتیكه اشكالی برای ادامه عملیات ثبتی ملاحظه ننماید روز معاینه محل را تعیین و مراتب را طی اخطاری خطاب به مجاورین و واگذار كننده حق اعیانی و متقاضی اعلام مینماید. در این اخطار كه خطاب به مجاورین و واگذار كننده حق اعیانی و متقاضی نوشته می شود در آن تصریح می گردد كه در روز تعیین شده نسبت به اعیانی احداثی متقاضی تعیین حدود به عمل آمده و از نام بردگان دعوت می شود كه در محل وقوع ملك یا اداره ثبت جهت عزیمت به محل حضور یابند و خاطر نشان می نماید كه عدم حضور آنان مانع از انجام عملیات ثبتی نخواهد بود.


اخطارها پس از امضاء مسئول اداره از دفتر اندیكاتور شماره خورده و صادر می شود و جهت ابلاغ به افراد مذكور به مامور ابلاغ تسلیم می گردد و پرونده مربوطه همراه با سوابق تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده و روز معاینه محل جهت ضبط به بایگانی ارسال می شود.


توضیح این كه چنانچه مجاورین و واگذاركننده حق اعیانی و متقاضی و ملك خارج از حوزه شهری باشند اخطارها جهت ابلاغ به پاسگاه ژاندارمری مربوطه ارسال می شوند.


مامور ابلاغ موظف است در اسرع وقت اخطارها را به مخاطبین ، كه شرح آنها گذشت ابلاغ نموده و نسخ رویت شده را با قید امضاء و گواهی لازم به مسئول اداره ارائه نماید و مسئول اداره پس از ملاحظه و حصول اطمینان از صحت ابلاغ اخطارها دستور ضبط آنها را در پرونده ثبتی مربوطه میدهد.


اخطارها جهت ضبط در پرونده به بایگانی ارسال می شود و در پرونده مربوطه ضبط می گردد. در روز تعیین حدود، متقاضی به ثبت مراجعه می نماید تا نماینده و نقشه بردار را به محل وقوع ملك ببرد بعد از مراجعه متقاضی پرونده جهت تعیین نماینده و نقشه بردار نزد رئیس اداره فرستاده می شود و رئیس ثبت با مراجعه به دفتر تعیین اوقات كار را به یكی از نمایندگان و نقشه برداران ارجاع می نماید تا در معیت متقاضی به محل وقوع ملك عزیمت نمایند بدیهی چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كیلومتر باشد متقاضی بایستی ماموریت و هزینه سفرنماینده و نقشه بردار را به میزان مدتی كه از طرف رئیس ثبت تعیین می شود به حساب سپرده ثبت واریز نماید كه در این صورت پرونده به حسابداری ارسال می شود و در آنجا فوق العاده ماموریت وهزینه سفر متعلقه محاسبه و فیش مربوطه صادر وبه متقاضی تسلیم می شود تا در بانك ملی كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است واریز نماید.پس از تودیع فوق العاده مذكور و ارائه فیش آن وسیله متقاضی نسخ لازم در پرونده امر ضبط و نماینده و نقشه بردار همراه با متقاضی به محل وقوع ملك عزیمت می نمایند.


پس از حضور در محل وقوع ملك متقاضی حدود ملك را معرفی و نماینده آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی و مندرجات سند واگذاری حق احداث اعیانی تطبیق و نقشه بردار حدود نقشه ملك را برداشت و اعیانی احداثی را به قیمت منطقه ای ارزیابی می نماید و به متقاضی وقت مراجعه بعدی را اعلام می دارند.سپس نماینده صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالكیت اعیان را تهیه وامضاء نموده وهمراه با نقشه ملك كه وسیله نقشه بردار ترسیم و امضاء شده به ضمیمه برگ ارزیابی تنظیمی وسیله نقشه بردار و متقاضی طی گزارشی همراه با پرونده ثبتی مربوطه مراتب را به استحضار رئیس اداره می رساند.


ترتیب تنظیم صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالكیت اعیان بدین نحو است كه نام و نام خانوادگی مالك اعیان و حدود و سایر مشخصات اصل ملك اعم از شماره پلاك فرعی و اصلی و محل وقوع آن با قید كلمه اعیانی درصورتجلسه تعیین حدود نوشته می شود و در پیش نویس سند مالكیت اعیان نیز علاوه بر قید مشخصات كامل مالك اعیانی حدود مشخصات اصل ملك و جریان پرونده ثبتی بطور خلاصه وچگونگی واگذاری حق احداث اعیانی به متقاضی و شماره سند مربوطه نوشته می شود و صورت جلسه تعیین حدود را نماینده و نقشه بردار و متقاضی تواماً و پیش نویس سند مالكیت را نماینده امضاء می نماید.


رئیس ثبت گزارش نماینده را ملاحظه و صورت جلسه تعیین حدود را بررسی و پیش نویس سند مالكیت را با پرونده كنترل نموده در صورتیكه اشكالی به نظرش نرسید دستور می دهد صورت جلسه تعیین حدود در دفتر اندیكاتور ثبت شود و حسابداری فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نفشه بردار را پرداخت نماید كه پس از ثبت صورت جلسه تعیین حدود در دفتر اندیكاتور پرونده جهت پرداخت فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار به حسابداری ارسال می شود.


در حسابداری متصدی سند هزینه لازم را تنظیم و فوق العاده متعلقه را طی چكی كه به امضاء صاحبان امضاء رسیده باشد به نماینده و نقشه بردار پرداخت می نماید.


در این مرحله پرونده همراه با سوابق جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهی به بایگانی ارسال می شود .بدیهی است چنانچه بین مجاورین اعیانی مورد اقدام با متقاضی اختلافی نباشد و مدعی و اعتراضی هم وجود نداشته باشد رعایت زمان واخواهی موردی نخواهد داشت وبعد از اینكه مسئول اداره پرونده را بررسی نمود پیش نویس سند مالكیت را امضاء و دستور ثبت آن را در دفتر املاك صادر می نماید.آنگاه پرونده به حسابداری ارسال می شود تا حقوق دولتی متعلقه محاسبه و فیش مربوطه تنظیم و به متقاضی تسلیم گردد.


متقاضی پس از پرداخت حقوقی دولتی متعلقه كه عبارت از حق ثبت اعیانی و سایر حقوق دیگر و بهاء دفتر چه سند مالكیت می باشد نسخ فیش پرداختی را به حسابداری ارائه می نماید تا ضمیمه سابقه شود و سپس پرونده برای اقدامات بعدی به دفتر املاك ارسال می گردد.


در دفتراملاك چنانچه عرصه سابقه ثبت در دفتر املاك را داشته باشد مراتب احداث اعیانی در همان ثبت و صفحه عرصه با توضیح موضوع قید و ثبت می گردد و چنانچه عرصه ثبت دفتر املاك نشده باشد حدود و مشخصات اعیانی ملك برابر با صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالكیت به نام متقاضی در ثبت و صفحه جاری دفتر املاك ثبت و سپس سند مالكیت آن تحریر می شود .


بعد از انجام تشریفات یاد شده مسئول مربوطه ثبت دفتر املاك و سند مالكیت را امضاء مینماید سپس پرونده به بایگانی ارسال می شود تا سند مالكیت در قبال اخذ رسید به متقاضی تسلیم شود . در بایگانی سند مالكیت ابتدا نخ كشی و پلمپ می شود سپس در دفتر تسلیم اسناد ثبت می گردد آنگاه پس از احراز هویت متقاضی كه معمولاً با ملاحضه شناسنامه او صورت می پذیرد سند مالكیت در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و ستون ملاحظات پیش نویس سند مالكیت به او تسلیم می گردد.


در خاتمه پرونده در ردیف مربوطه در بایگانی ضبط می شود.

نظرات() 
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 01:26 ب.ظ

Well expressed truly! .
cialis lowest price cialis diario compra cialis efficacit buy cialis uk no prescription buy brand cialis cheap buy cialis cheap 10 mg cheap cialis tadalafil 5mg click here cialis daily uk weblink price cialis
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:15 ب.ظ

Valuable write ups. With thanks.
prix de cialis cialis 05 cialis generic cialis prices cialis generic cialis 20mg cialis cost look here cialis cheap canada venta de cialis canada where to buy cialis in ontario
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:36 ب.ظ

Thanks! Quite a lot of postings.

cipla cialis online cialis prezzo di mercato cialis prezzo in linea basso cialis coupons cialis qualitat achat cialis en europe cialis 5mg cialis 100 mg 30 tablet cialis daily no prescription cialis cheap
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:28 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
precios de cialis generico cialis uk buy cialis online nz cialis daily dose generic safe site to buy cialis online cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg buy safe dosage for cialis side effects for cialis buy cialis online nz
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:59 ب.ظ

Terrific facts. Thank you!
wow cialis tadalafil 100mg tadalafil 10 mg cialis dosage recommendations where cheapest cialis price cialis best non 5 mg cialis generici india cialis 100mg cost cialis reviews cialis 5mg billiger sublingual cialis online
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 09:02 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
buy cialis online legal acquisto online cialis buying brand cialis online cialis 200 dollar savings card acheter du cialis a geneve cialis 5 mg scheda tecnica order a sample of cialis low cost cialis 20mg generic cialis at walmart only now cialis 20 mg
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:09 ب.ظ

Very well spoken indeed. .
cialis generico in farmacia rezeptfrei cialis apotheke cialis daily new zealand cialis prezzo in linea basso buy cialis sample pack prices on cialis 10 mg cialis kamagra levitra cialis 5 mg para diabeticos cialis prices in england cialis generico lilly
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 08:36 ق.ظ

Regards, I value this.
preis cialis 20mg schweiz warnings for cialis price cialis best generic cialis levitra cialis 5 effetti collaterali opinioni cialis generico cost of cialis per pill cialis y deporte cialis tablets for sale tadalafil 10 mg
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 08:40 ب.ظ

Truly a good deal of good information!
generic cialis best generic drugs cialis cialis kamagra levitra bulk cialis cialis generico online cialis 10 doctissimo buy cialis online cheapest cialis diario compra costo in farmacia cialis overnight cialis tadalafil
buy cialis online us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 08:00 ق.ظ

With thanks. Numerous material!

when can i take another cialis opinioni cialis generico price cialis per pill cialis australian price cialis without a doctor's prescription online prescriptions cialis enter site 20 mg cialis cost cialis 20mg preis cf cialis with 2 days delivery cialis name brand cheap
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:51 ب.ظ

With thanks! Loads of info!

we like it safe cheap cialis cialis usa cost cialis 20 mg we choice cialis uk cialis baratos compran uk cialis for bph cialis dosage amounts we recommend cialis info cialis 5mg billiger tesco price cialis
buy cialis online safely
شنبه 10 آذر 1397 07:44 ق.ظ

Amazing loads of superb information.
cialis 20 mg look here cialis order on line purchase once a day cialis where to buy cialis in ontario tadalafilo cialis 20 mg best price ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg funziona import cialis buy cialis cheap 10 mg
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:24 ب.ظ

Kudos, Ample knowledge!

effetti del cialis only best offers 100mg cialis cialis prices in england wow cialis tadalafil 100mg buy cialis online legal buy generic cialis cialis generico online generic cialis 20mg tablets cialis great britain miglior cialis generico
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 08:33 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis lowest price cialis for sale in europa price cialis per pill when will generic cialis be available enter site very cheap cialis cialis tablets australia we recommend cialis best buy we recommend cialis best buy wow cialis 20 buy cialis online nz
buy tadalafil
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:27 ب.ظ

Cheers! I appreciate this!
costo in farmacia cialis cialis 50 mg soft tab cialis 30 day sample cialis canadian drugs cialis 5 mg buy cialis dose 30mg cialis 5 mg schweiz dosagem ideal cialis cialis pills price each cialis 200 dollar savings card
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:53 ق.ظ

You mentioned this superbly.
cialis diario compra price cialis per pill cialis canada on line when can i take another cialis chinese cialis 50 mg cialis diario compra cialis for sale south africa cialis generic warnings for cialis buy cialis online
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:07 ب.ظ

You definitely made your point!
cialis wir preise cialis bula cialis 5mg billiger cialis for sale in europa cialis australian price can i take cialis and ecstasy prices on cialis 10 mg wow cialis tadalafil 100mg enter site very cheap cialis cialis 5 mg scheda tecnica
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:18 ق.ظ

You actually revealed it well.
cialis generico in farmacia cialis generico postepay cialis prezzo in linea basso prix cialis once a da cialis dose 30mg we like it safe cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet acquisto online cialis acheter cialis kamagra viagra vs cialis vs levitra
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:26 ب.ظ

You explained that exceptionally well.
cialis baratos compran uk safe site to buy cialis online prix de cialis where to buy cialis in ontario cialis generico in farmacia cialis for sale in europa cialis with 2 days delivery cialis uk buy cialis cheap 10 mg cialis pills boards
canada online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 10:25 ق.ظ

This is nicely put! .
northwest pharmacies online pharmacies mexico canada rx canadian pharmacys canadian online pharmacies drugstore online india top rated canadian pharmacies online best canadian pharmacies online canada medication prices pharmacy
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:05 ق.ظ

You mentioned this terrifically.
overnight cialis tadalafil cialis kaufen wo safe site to buy cialis online cialis para que sirve try it no rx cialis cialis price thailand cialis generic tadalafil buy only here cialis pills cialis rckenschmerzen cialis kaufen wo
order online pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:57 ب.ظ

Kudos, A good amount of write ups!

rx online viagra viagra online prescription buy soft viagra viagra online with a prescription viagra pharmacy viagra cheap viagra is sildenafil generic where can i get sildenafil where to buy generic viagra get a viagra prescription buy viagra online uk no prescription
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:32 ب.ظ

You said it perfectly..
cialis en 24 hora cialis professional yohimbe cialis cost cialis ahumada cialis professional yohimbe safe dosage for cialis click here cialis daily uk where to buy cialis in ontario usa cialis online canadian cialis
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:05 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
we use it cialis online store walgreens price for cialis cialis generika import cialis overnight cialis tadalafil 200 cialis coupon cialis authentique suisse cialis 5 mg funziona tadalafil 5mg generic cialis pill online
uk viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:42 ق.ظ

Thanks, An abundance of content.

buy viagra uk vaigra where to buy viagra online uk best buy viagra buy real viagra online cheap buy viagra in malaysia silagra buy soft viagra buy viagra online next day delivery uk buy viagra alternative
http://kawanboni.com/where-is-the-cheapest-and-safest-place-to-buy-cialis-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:19 ق.ظ

You actually suggested that really well.
cialis generico en mexico cialis uk next day cialis online pastillas cialis y alcoho cialis purchasing achat cialis en suisse cialis 5mg billiger cialis mit grapefruitsaft generic cialis pill online cialis online
chariot
یکشنبه 10 تیر 1397 10:26 ق.ظ
My brother recommended I might like thiѕ website.
He ԝas entiгely riցht. This post truly made my day.

Үou can not imagine ϳust һow mᥙch time I had spent for thіs info!
Thаnks!
Penny
شنبه 2 تیر 1397 06:07 ب.ظ
Heya i'm for the fіrst time here. Ι found this board аnd I find
It realy useful & іt helped me out a lot. I hop to give sometһing ƅack and help others liҝe you helped me.
stone janah
یکشنبه 27 خرداد 1397 01:13 ب.ظ
Hі therе! Тhіs is mү first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a neѡ initiative іn a community in thе same niche.

Youur blog provіded us beneficial іnformation t᧐ wߋrk on. You have done a wonderful job!
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:48 ب.ظ

Good info, Regards!
cialis venta a domicilio cialis pills price each opinioni cialis generico india cialis 100mg cost cialis pills boards click here cialis daily uk get cheap cialis side effects for cialis acquisto online cialis canada discount drugs cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :