تبلیغات
حقوق-عمران - روش صدور سند مالكیت اعیانی

حقوق-عمران

روش صدور سند مالكیت اعیانی

اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می شود اطلاق می گردد گر چه از نظر حقوقی كلمه زمین خود دلالت بر عرصه و اعیان را می نماید ولی در ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است كه روی ملك (زمین) بنا می گردد.


با این تعریف اگر فردی كه نسبت به زمین مالكیت رسمی و قانونی دارد و ملك او در جریان ثبت باشد حق احداث اعیانی و در یافت سند مالكیت آن را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار نماید دارنده حق اعیانی می تواند با مراجعه به اداره ثبت محلی كه ملك در حوزه آْن واقع است تقاضای صدور سند مالكیت نسبت به اعیان احداثی خو را بنماید.


بدیهی است صدور سند مالكیت نسبت به اعیان احداثی متقاضی منوط به اتمام تشریفات قانونی و انقضاء مواعد اعتراض نسبت به اصل ملك (عرصه) و عدم وصول اعتراض نسبت به عرصه خواهد بود.(ماده104 مكرر آئین نامه قانون ثبت و بند 329 بخشنامه های ثبتی تا اول مهر1365 ).


متقاضی باید تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالكیت اعیان را همراه با مدارك زیر به ثبت محل تسلیم دارد.


الف-اصل سندی كه به موجب آن حق احداث اعیانی و در یافت سند اعیان رسماً به او واگذار شده .


ب-فتوكپی شناسنامه خود.


ج-مشخصات كامل و آدرس مجاورین و واگذار كننده حق اعیانی


رئیس ثبت تقاضا و ضمائم آن را بررسی و ضمن دستور ثبت تقاضا در اندیكاتور مراتب را به یكی از نمایندگان ارجاع می نماید.


پس از ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور متصدی دفتر آن را با ضمائم مربوطه اش به بایگانی ارسال میدارد تا پرونده ثبتی را ضمیمه نمایند.


در بایگانی پرونده امر از ردیف خود استخراج و همراه با تقاضا و ضمائم جهت اقدام بعدی نزذ نماینده تعیین شده ارسال می گردد.


نماینده پرونده را بررسی و پس از حصول اطمینان از عدم صدور سند مالكیت نسبت به اعیان در صورتیكه اشكالی برای ادامه عملیات ثبتی ملاحظه ننماید روز معاینه محل را تعیین و مراتب را طی اخطاری خطاب به مجاورین و واگذار كننده حق اعیانی و متقاضی اعلام مینماید. در این اخطار كه خطاب به مجاورین و واگذار كننده حق اعیانی و متقاضی نوشته می شود در آن تصریح می گردد كه در روز تعیین شده نسبت به اعیانی احداثی متقاضی تعیین حدود به عمل آمده و از نام بردگان دعوت می شود كه در محل وقوع ملك یا اداره ثبت جهت عزیمت به محل حضور یابند و خاطر نشان می نماید كه عدم حضور آنان مانع از انجام عملیات ثبتی نخواهد بود.


اخطارها پس از امضاء مسئول اداره از دفتر اندیكاتور شماره خورده و صادر می شود و جهت ابلاغ به افراد مذكور به مامور ابلاغ تسلیم می گردد و پرونده مربوطه همراه با سوابق تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده و روز معاینه محل جهت ضبط به بایگانی ارسال می شود.


توضیح این كه چنانچه مجاورین و واگذاركننده حق اعیانی و متقاضی و ملك خارج از حوزه شهری باشند اخطارها جهت ابلاغ به پاسگاه ژاندارمری مربوطه ارسال می شوند.


مامور ابلاغ موظف است در اسرع وقت اخطارها را به مخاطبین ، كه شرح آنها گذشت ابلاغ نموده و نسخ رویت شده را با قید امضاء و گواهی لازم به مسئول اداره ارائه نماید و مسئول اداره پس از ملاحظه و حصول اطمینان از صحت ابلاغ اخطارها دستور ضبط آنها را در پرونده ثبتی مربوطه میدهد.


اخطارها جهت ضبط در پرونده به بایگانی ارسال می شود و در پرونده مربوطه ضبط می گردد. در روز تعیین حدود، متقاضی به ثبت مراجعه می نماید تا نماینده و نقشه بردار را به محل وقوع ملك ببرد بعد از مراجعه متقاضی پرونده جهت تعیین نماینده و نقشه بردار نزد رئیس اداره فرستاده می شود و رئیس ثبت با مراجعه به دفتر تعیین اوقات كار را به یكی از نمایندگان و نقشه برداران ارجاع می نماید تا در معیت متقاضی به محل وقوع ملك عزیمت نمایند بدیهی چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كیلومتر باشد متقاضی بایستی ماموریت و هزینه سفرنماینده و نقشه بردار را به میزان مدتی كه از طرف رئیس ثبت تعیین می شود به حساب سپرده ثبت واریز نماید كه در این صورت پرونده به حسابداری ارسال می شود و در آنجا فوق العاده ماموریت وهزینه سفر متعلقه محاسبه و فیش مربوطه صادر وبه متقاضی تسلیم می شود تا در بانك ملی كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است واریز نماید.پس از تودیع فوق العاده مذكور و ارائه فیش آن وسیله متقاضی نسخ لازم در پرونده امر ضبط و نماینده و نقشه بردار همراه با متقاضی به محل وقوع ملك عزیمت می نمایند.


پس از حضور در محل وقوع ملك متقاضی حدود ملك را معرفی و نماینده آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی و مندرجات سند واگذاری حق احداث اعیانی تطبیق و نقشه بردار حدود نقشه ملك را برداشت و اعیانی احداثی را به قیمت منطقه ای ارزیابی می نماید و به متقاضی وقت مراجعه بعدی را اعلام می دارند.سپس نماینده صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالكیت اعیان را تهیه وامضاء نموده وهمراه با نقشه ملك كه وسیله نقشه بردار ترسیم و امضاء شده به ضمیمه برگ ارزیابی تنظیمی وسیله نقشه بردار و متقاضی طی گزارشی همراه با پرونده ثبتی مربوطه مراتب را به استحضار رئیس اداره می رساند.


ترتیب تنظیم صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالكیت اعیان بدین نحو است كه نام و نام خانوادگی مالك اعیان و حدود و سایر مشخصات اصل ملك اعم از شماره پلاك فرعی و اصلی و محل وقوع آن با قید كلمه اعیانی درصورتجلسه تعیین حدود نوشته می شود و در پیش نویس سند مالكیت اعیان نیز علاوه بر قید مشخصات كامل مالك اعیانی حدود مشخصات اصل ملك و جریان پرونده ثبتی بطور خلاصه وچگونگی واگذاری حق احداث اعیانی به متقاضی و شماره سند مربوطه نوشته می شود و صورت جلسه تعیین حدود را نماینده و نقشه بردار و متقاضی تواماً و پیش نویس سند مالكیت را نماینده امضاء می نماید.


رئیس ثبت گزارش نماینده را ملاحظه و صورت جلسه تعیین حدود را بررسی و پیش نویس سند مالكیت را با پرونده كنترل نموده در صورتیكه اشكالی به نظرش نرسید دستور می دهد صورت جلسه تعیین حدود در دفتر اندیكاتور ثبت شود و حسابداری فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نفشه بردار را پرداخت نماید كه پس از ثبت صورت جلسه تعیین حدود در دفتر اندیكاتور پرونده جهت پرداخت فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار به حسابداری ارسال می شود.


در حسابداری متصدی سند هزینه لازم را تنظیم و فوق العاده متعلقه را طی چكی كه به امضاء صاحبان امضاء رسیده باشد به نماینده و نقشه بردار پرداخت می نماید.


در این مرحله پرونده همراه با سوابق جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهی به بایگانی ارسال می شود .بدیهی است چنانچه بین مجاورین اعیانی مورد اقدام با متقاضی اختلافی نباشد و مدعی و اعتراضی هم وجود نداشته باشد رعایت زمان واخواهی موردی نخواهد داشت وبعد از اینكه مسئول اداره پرونده را بررسی نمود پیش نویس سند مالكیت را امضاء و دستور ثبت آن را در دفتر املاك صادر می نماید.آنگاه پرونده به حسابداری ارسال می شود تا حقوق دولتی متعلقه محاسبه و فیش مربوطه تنظیم و به متقاضی تسلیم گردد.


متقاضی پس از پرداخت حقوقی دولتی متعلقه كه عبارت از حق ثبت اعیانی و سایر حقوق دیگر و بهاء دفتر چه سند مالكیت می باشد نسخ فیش پرداختی را به حسابداری ارائه می نماید تا ضمیمه سابقه شود و سپس پرونده برای اقدامات بعدی به دفتر املاك ارسال می گردد.


در دفتراملاك چنانچه عرصه سابقه ثبت در دفتر املاك را داشته باشد مراتب احداث اعیانی در همان ثبت و صفحه عرصه با توضیح موضوع قید و ثبت می گردد و چنانچه عرصه ثبت دفتر املاك نشده باشد حدود و مشخصات اعیانی ملك برابر با صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالكیت به نام متقاضی در ثبت و صفحه جاری دفتر املاك ثبت و سپس سند مالكیت آن تحریر می شود .


بعد از انجام تشریفات یاد شده مسئول مربوطه ثبت دفتر املاك و سند مالكیت را امضاء مینماید سپس پرونده به بایگانی ارسال می شود تا سند مالكیت در قبال اخذ رسید به متقاضی تسلیم شود . در بایگانی سند مالكیت ابتدا نخ كشی و پلمپ می شود سپس در دفتر تسلیم اسناد ثبت می گردد آنگاه پس از احراز هویت متقاضی كه معمولاً با ملاحضه شناسنامه او صورت می پذیرد سند مالكیت در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و ستون ملاحظات پیش نویس سند مالكیت به او تسلیم می گردد.


در خاتمه پرونده در ردیف مربوطه در بایگانی ضبط می شود.

نظرات() 
angry birds go cheats
جمعه 4 اسفند 1396 05:24 ب.ظ
سلام، من به طور منظم به وبلاگ های شما وارد می شوم.
سبک طنز آمیز شما شوخ طبعی است، انجام کارهای شما را ادامه دهید!
livejasmin credit hack online
جمعه 4 اسفند 1396 03:57 ق.ظ
سلام فقط می خواستم به شما یک سر کوتاه و به شما اجازه می دانم چند از تصاویر را
به درستی بارگذاری نمی شوند من مطمئن نیستم که چرا اما من فکر می کنم یک اتصال آن است
موضوع. من آن را در دو مرورگر وب مختلف آزمایش کرده ام و هر دو نتایج مشابهی را نشان می دهند.
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 05:36 ب.ظ
هی من فقط می خواستم بپرسم آیا تا به حال هیچ مشکلی با هکرها نداشته اید؟
آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من
به دلیل آنکه بسیاری از کارهای سخت را از دست دادند، پایان یافت
بدون پشتیبان آیا شما روشی جهت حفاظت در برابر هکرها دارید؟
std testing price
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:09 ب.ظ
سلام من از پست شما خوشم میاد من می خواستم یک نظر کمی برای ارسال شما بنویسم.
best supplement medicare plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:35 ب.ظ
مسائل عالی در اینجا. از دیدن مطلب شما خیلی خوشحالم.
خیلی ممنونم و منتظر تماس با شما هستم.
آیا شما مهربان من ایمیل می کنید؟
ask psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:46 ب.ظ
من فورا فورمت rss را درک می کنم چون نمی توانم لینک اشتراک ایمیل شما یا سرویس خبرنامه را بیابم.
آیا شما دارید؟ لطفا به من اجازه بدید تا بتوانم اشتراک کنم

با تشکر.
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 01:36 ب.ظ
من فکر می کنم این یکی از مهم ترین اطلاعات برای من است.
و من خوشحالم خواندن مقاله شما. اما می خواهم به برخی از چیزهای عمومی اشاره، سبک سایت فوق العاده است،
مقالات واقعا خوب است: D. خوب کار، سلام
myfreecam token generator
شنبه 29 مهر 1396 11:03 ب.ظ
تحسین پشتکار شما را در سایت خود و اطلاعات عمیق ارائه می دهد.
خوب است که هر روز یکبار یک وبلاگ بیاورید
همان مواد تاریخی را از بین برده اند. خواندن بزرگ من سایت شما را نجات دادم
و من فید RSS شما را به حساب Google من اضافه می کنم.
real psychics
شنبه 15 مهر 1396 05:40 ب.ظ
هوم، به نظر می رسد که وب سایت شما اولین نظر من بود (بسیار طولانی بود)، بنابراین حدس می زنم که من
فقط آنچه را که من نوشته بودم خلاصه کردم و می گویم، من هستم
کاملا از وبلاگ خود لذت ببرید من هم مشتاق هستم
وبلاگ نویس وبلاگ اما من هنوز به همه چیز جدید است.
آیا شما هیچ راهنمایی و نکات برای نویسندگان وبلاگ نویس تازه کار دارید؟
من مطمئنا از آن قدردانی میکنم
feet complaints
شنبه 18 شهریور 1396 09:05 ق.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

Very helpful information specifically the last part :
) I care for such information a lot. I was seeking this particular information for a long time.
Thank you and good luck.
What is the tendon at the back of your ankle?
شنبه 14 مرداد 1396 08:30 ق.ظ
These are genuinely great ideas in concerning blogging.
You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.
Doug
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:13 ب.ظ
Whats up this is kinda of off topic but I was wondering
if blogs use WYSIWYG editors or if you have to
manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted
to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
Veronique
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:37 ب.ظ
I've been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house .
Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
Reading this info So i'm satisfied to express that I have a very just right uncanny feeling I came upon just
what I needed. I such a lot without a doubt will make
sure to do not put out of your mind this web site and give it a look on a relentless basis.
foot pain and swelling
چهارشنبه 7 تیر 1396 06:47 ب.ظ
First of all I want to say great blog! I had a quick question that I'd like to ask if you don't mind.

I was interested to know how you center yourself and clear your mind
prior to writing. I've had a difficult time
clearing my mind in getting my thoughts out there.
I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost just trying
to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Appreciate it!
Quincy
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:34 ق.ظ
Very quickly this web site will be famous amid all blogging viewers, due to
it's nice articles
Dedra
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:43 ب.ظ
You have made some really good points there. I looked
on the web for more info about the issue and found most individuals will go along with your
views on this web site.
Ulysses
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:41 ق.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this excellent
blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to new updates and will share this
blog with my Facebook group. Talk soon!
Maryjo
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 10:18 ب.ظ
I leave a response whenever I like a article on a website or I have something to add to the conversation. Usually it is a result of the passion displayed in the
post I read. And after this article حقوق-عمران - روش
صدور سند مالكیت اعیانی. I was actually excited enough to drop a thought
:-P I do have 2 questions for you if it's allright.
Could it be just me or does it give the impression like some
of the comments appear as if they are left
by brain dead individuals? :-P And, if you are writing on additional
places, I would like to follow everything new you have to post.
Could you make a list every one of your social sites like your
linkedin profile, Facebook page or twitter feed?
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:25 ب.ظ
Hi there mates, pleasant piece of writing and good urging
commented at this place, I am in fact enjoying by these.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:58 ق.ظ
hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here.
I did however expertise a few technical points using this website, since I experienced
to reload the site many times previous to I could get it to load correctly.

I had been wondering if your web hosting is OK?

Not that I'm complaining, but slow loading instances times will
very frequently affect your placement in google and can damage your high quality
score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding
this RSS to my email and could look out for much more of your respective exciting content.
Make sure you update this again soon.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:32 ق.ظ
First off I want to say awesome blog! I had a quick question that I'd
like to ask if you don't mind. I was interested to know how
you center yourself and clear your mind before writing. I have had trouble clearing my mind in getting my
ideas out there. I truly do enjoy writing but it just seems like the
first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying to figure out
how to begin. Any recommendations or hints? Cheers!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:29 ب.ظ
Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I
clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to
say excellent blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :