تبلیغات
حقوق-عمران - روش صدور سند مالكیت اعیانی

حقوق-عمران

روش صدور سند مالكیت اعیانی

اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می شود اطلاق می گردد گر چه از نظر حقوقی كلمه زمین خود دلالت بر عرصه و اعیان را می نماید ولی در ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است كه روی ملك (زمین) بنا می گردد.


با این تعریف اگر فردی كه نسبت به زمین مالكیت رسمی و قانونی دارد و ملك او در جریان ثبت باشد حق احداث اعیانی و در یافت سند مالكیت آن را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار نماید دارنده حق اعیانی می تواند با مراجعه به اداره ثبت محلی كه ملك در حوزه آْن واقع است تقاضای صدور سند مالكیت نسبت به اعیان احداثی خو را بنماید.


بدیهی است صدور سند مالكیت نسبت به اعیان احداثی متقاضی منوط به اتمام تشریفات قانونی و انقضاء مواعد اعتراض نسبت به اصل ملك (عرصه) و عدم وصول اعتراض نسبت به عرصه خواهد بود.(ماده104 مكرر آئین نامه قانون ثبت و بند 329 بخشنامه های ثبتی تا اول مهر1365 ).


متقاضی باید تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالكیت اعیان را همراه با مدارك زیر به ثبت محل تسلیم دارد.


الف-اصل سندی كه به موجب آن حق احداث اعیانی و در یافت سند اعیان رسماً به او واگذار شده .


ب-فتوكپی شناسنامه خود.


ج-مشخصات كامل و آدرس مجاورین و واگذار كننده حق اعیانی


رئیس ثبت تقاضا و ضمائم آن را بررسی و ضمن دستور ثبت تقاضا در اندیكاتور مراتب را به یكی از نمایندگان ارجاع می نماید.


پس از ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور متصدی دفتر آن را با ضمائم مربوطه اش به بایگانی ارسال میدارد تا پرونده ثبتی را ضمیمه نمایند.


در بایگانی پرونده امر از ردیف خود استخراج و همراه با تقاضا و ضمائم جهت اقدام بعدی نزذ نماینده تعیین شده ارسال می گردد.


نماینده پرونده را بررسی و پس از حصول اطمینان از عدم صدور سند مالكیت نسبت به اعیان در صورتیكه اشكالی برای ادامه عملیات ثبتی ملاحظه ننماید روز معاینه محل را تعیین و مراتب را طی اخطاری خطاب به مجاورین و واگذار كننده حق اعیانی و متقاضی اعلام مینماید. در این اخطار كه خطاب به مجاورین و واگذار كننده حق اعیانی و متقاضی نوشته می شود در آن تصریح می گردد كه در روز تعیین شده نسبت به اعیانی احداثی متقاضی تعیین حدود به عمل آمده و از نام بردگان دعوت می شود كه در محل وقوع ملك یا اداره ثبت جهت عزیمت به محل حضور یابند و خاطر نشان می نماید كه عدم حضور آنان مانع از انجام عملیات ثبتی نخواهد بود.


اخطارها پس از امضاء مسئول اداره از دفتر اندیكاتور شماره خورده و صادر می شود و جهت ابلاغ به افراد مذكور به مامور ابلاغ تسلیم می گردد و پرونده مربوطه همراه با سوابق تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده و روز معاینه محل جهت ضبط به بایگانی ارسال می شود.


توضیح این كه چنانچه مجاورین و واگذاركننده حق اعیانی و متقاضی و ملك خارج از حوزه شهری باشند اخطارها جهت ابلاغ به پاسگاه ژاندارمری مربوطه ارسال می شوند.


مامور ابلاغ موظف است در اسرع وقت اخطارها را به مخاطبین ، كه شرح آنها گذشت ابلاغ نموده و نسخ رویت شده را با قید امضاء و گواهی لازم به مسئول اداره ارائه نماید و مسئول اداره پس از ملاحظه و حصول اطمینان از صحت ابلاغ اخطارها دستور ضبط آنها را در پرونده ثبتی مربوطه میدهد.


اخطارها جهت ضبط در پرونده به بایگانی ارسال می شود و در پرونده مربوطه ضبط می گردد. در روز تعیین حدود، متقاضی به ثبت مراجعه می نماید تا نماینده و نقشه بردار را به محل وقوع ملك ببرد بعد از مراجعه متقاضی پرونده جهت تعیین نماینده و نقشه بردار نزد رئیس اداره فرستاده می شود و رئیس ثبت با مراجعه به دفتر تعیین اوقات كار را به یكی از نمایندگان و نقشه برداران ارجاع می نماید تا در معیت متقاضی به محل وقوع ملك عزیمت نمایند بدیهی چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كیلومتر باشد متقاضی بایستی ماموریت و هزینه سفرنماینده و نقشه بردار را به میزان مدتی كه از طرف رئیس ثبت تعیین می شود به حساب سپرده ثبت واریز نماید كه در این صورت پرونده به حسابداری ارسال می شود و در آنجا فوق العاده ماموریت وهزینه سفر متعلقه محاسبه و فیش مربوطه صادر وبه متقاضی تسلیم می شود تا در بانك ملی كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است واریز نماید.پس از تودیع فوق العاده مذكور و ارائه فیش آن وسیله متقاضی نسخ لازم در پرونده امر ضبط و نماینده و نقشه بردار همراه با متقاضی به محل وقوع ملك عزیمت می نمایند.


پس از حضور در محل وقوع ملك متقاضی حدود ملك را معرفی و نماینده آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی و مندرجات سند واگذاری حق احداث اعیانی تطبیق و نقشه بردار حدود نقشه ملك را برداشت و اعیانی احداثی را به قیمت منطقه ای ارزیابی می نماید و به متقاضی وقت مراجعه بعدی را اعلام می دارند.سپس نماینده صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالكیت اعیان را تهیه وامضاء نموده وهمراه با نقشه ملك كه وسیله نقشه بردار ترسیم و امضاء شده به ضمیمه برگ ارزیابی تنظیمی وسیله نقشه بردار و متقاضی طی گزارشی همراه با پرونده ثبتی مربوطه مراتب را به استحضار رئیس اداره می رساند.


ترتیب تنظیم صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالكیت اعیان بدین نحو است كه نام و نام خانوادگی مالك اعیان و حدود و سایر مشخصات اصل ملك اعم از شماره پلاك فرعی و اصلی و محل وقوع آن با قید كلمه اعیانی درصورتجلسه تعیین حدود نوشته می شود و در پیش نویس سند مالكیت اعیان نیز علاوه بر قید مشخصات كامل مالك اعیانی حدود مشخصات اصل ملك و جریان پرونده ثبتی بطور خلاصه وچگونگی واگذاری حق احداث اعیانی به متقاضی و شماره سند مربوطه نوشته می شود و صورت جلسه تعیین حدود را نماینده و نقشه بردار و متقاضی تواماً و پیش نویس سند مالكیت را نماینده امضاء می نماید.


رئیس ثبت گزارش نماینده را ملاحظه و صورت جلسه تعیین حدود را بررسی و پیش نویس سند مالكیت را با پرونده كنترل نموده در صورتیكه اشكالی به نظرش نرسید دستور می دهد صورت جلسه تعیین حدود در دفتر اندیكاتور ثبت شود و حسابداری فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نفشه بردار را پرداخت نماید كه پس از ثبت صورت جلسه تعیین حدود در دفتر اندیكاتور پرونده جهت پرداخت فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار به حسابداری ارسال می شود.


در حسابداری متصدی سند هزینه لازم را تنظیم و فوق العاده متعلقه را طی چكی كه به امضاء صاحبان امضاء رسیده باشد به نماینده و نقشه بردار پرداخت می نماید.


در این مرحله پرونده همراه با سوابق جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهی به بایگانی ارسال می شود .بدیهی است چنانچه بین مجاورین اعیانی مورد اقدام با متقاضی اختلافی نباشد و مدعی و اعتراضی هم وجود نداشته باشد رعایت زمان واخواهی موردی نخواهد داشت وبعد از اینكه مسئول اداره پرونده را بررسی نمود پیش نویس سند مالكیت را امضاء و دستور ثبت آن را در دفتر املاك صادر می نماید.آنگاه پرونده به حسابداری ارسال می شود تا حقوق دولتی متعلقه محاسبه و فیش مربوطه تنظیم و به متقاضی تسلیم گردد.


متقاضی پس از پرداخت حقوقی دولتی متعلقه كه عبارت از حق ثبت اعیانی و سایر حقوق دیگر و بهاء دفتر چه سند مالكیت می باشد نسخ فیش پرداختی را به حسابداری ارائه می نماید تا ضمیمه سابقه شود و سپس پرونده برای اقدامات بعدی به دفتر املاك ارسال می گردد.


در دفتراملاك چنانچه عرصه سابقه ثبت در دفتر املاك را داشته باشد مراتب احداث اعیانی در همان ثبت و صفحه عرصه با توضیح موضوع قید و ثبت می گردد و چنانچه عرصه ثبت دفتر املاك نشده باشد حدود و مشخصات اعیانی ملك برابر با صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالكیت به نام متقاضی در ثبت و صفحه جاری دفتر املاك ثبت و سپس سند مالكیت آن تحریر می شود .


بعد از انجام تشریفات یاد شده مسئول مربوطه ثبت دفتر املاك و سند مالكیت را امضاء مینماید سپس پرونده به بایگانی ارسال می شود تا سند مالكیت در قبال اخذ رسید به متقاضی تسلیم شود . در بایگانی سند مالكیت ابتدا نخ كشی و پلمپ می شود سپس در دفتر تسلیم اسناد ثبت می گردد آنگاه پس از احراز هویت متقاضی كه معمولاً با ملاحضه شناسنامه او صورت می پذیرد سند مالكیت در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و ستون ملاحظات پیش نویس سند مالكیت به او تسلیم می گردد.


در خاتمه پرونده در ردیف مربوطه در بایگانی ضبط می شود.

نظرات() 
uk viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:42 ق.ظ

Thanks, An abundance of content.

buy viagra uk vaigra where to buy viagra online uk best buy viagra buy real viagra online cheap buy viagra in malaysia silagra buy soft viagra buy viagra online next day delivery uk buy viagra alternative
http://kawanboni.com/where-is-the-cheapest-and-safest-place-to-buy-cialis-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:19 ق.ظ

You actually suggested that really well.
cialis generico en mexico cialis uk next day cialis online pastillas cialis y alcoho cialis purchasing achat cialis en suisse cialis 5mg billiger cialis mit grapefruitsaft generic cialis pill online cialis online
chariot
یکشنبه 10 تیر 1397 10:26 ق.ظ
My brother recommended I might like thiѕ website.
He ԝas entiгely riցht. This post truly made my day.

Үou can not imagine ϳust һow mᥙch time I had spent for thіs info!
Thаnks!
Penny
شنبه 2 تیر 1397 06:07 ب.ظ
Heya i'm for the fіrst time here. Ι found this board аnd I find
It realy useful & іt helped me out a lot. I hop to give sometһing ƅack and help others liҝe you helped me.
stone janah
یکشنبه 27 خرداد 1397 01:13 ب.ظ
Hі therе! Тhіs is mү first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a neѡ initiative іn a community in thе same niche.

Youur blog provіded us beneficial іnformation t᧐ wߋrk on. You have done a wonderful job!
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:48 ب.ظ

Good info, Regards!
cialis venta a domicilio cialis pills price each opinioni cialis generico india cialis 100mg cost cialis pills boards click here cialis daily uk get cheap cialis side effects for cialis acquisto online cialis canada discount drugs cialis
Eyelashes ticker
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 11:42 ق.ظ
This is really attention-grabbing, You're a very professional blogger.

I have joined your rsss feed and look forward to seearching for extra of yyour great post.

Also, I've shared your site in my social networks
Eye Lash
شنبه 22 اردیبهشت 1397 06:38 ق.ظ
Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, aand I was wondering your situation; many of uss have created some nice procedures and we are looking to swap methods with other
folks, why not shoot me an email if interested.
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:59 ب.ظ

Whoa a good deal of excellent material.
cialis generic tadalafil buy online prescriptions cialis order a sample of cialis cialis with 2 days delivery we like it cialis soft gel cialis ahumada cialis australian price generic cialis levitra buy cialis sample pack cialis prezzo al pubblico
choc
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 12:24 ب.ظ
fantastic points altogether, you simply gained a emblem new reader.
What could you suggest in regards to your submit that you made
some days ago? Any sure?
Low cost viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:14 ب.ظ

Incredible quite a lot of valuable tips!
buy viagra pharmacy ordering viagra cheap sildenafil uk were to buy viagra buy viagra canada online buy internet viagra where to buy viagra cheap uk viagra online purchase viagra buy female viagra uk
roman online pharmacy reviews
جمعه 24 فروردین 1397 04:35 ق.ظ
I aƄsolutely love yoսr blog and find the majority оf youг post'ѕ to Ƅe
eҳactly ԝhat I'm looking for. Woսld you offer guest writers
tο write content for you?I wouldn't mind writing ɑ post or elaborating
on a few of the subjects you write with reցards to herе.
Agaіn, awesome site!
how long does viagra super active last
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:44 ق.ظ
My brother recommended I might like this website. He was entiгely rіght.

This post аctually made my Ԁay. Υou cann't imagine jսst hοw
much timе I had spent fоr this info! Thanks!
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 11:05 ب.ظ

Truly a lot of excellent data.
opinioni cialis generico cialis coupon comprar cialis 10 espa241a cialis soft tabs for sale buy name brand cialis on line achat cialis en europe female cialis no prescription pastillas cialis y alcoho we recommend cialis info price cialis per pill
Buy lumigan cheap
شنبه 11 فروردین 1397 07:36 ب.ظ
I love what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!
Keep up the wonderful works guys I've incoroorated yoou guys to blogroll.
Johnson Aly
شنبه 11 فروردین 1397 10:31 ق.ظ
magnificent points altogether, you just won a brand new reader.
What would you suggest in regards to your put up
that you made a few days in the past? Any sure?
Levitra sale
شنبه 11 فروردین 1397 04:07 ق.ظ
My family every time say that I аm wasting my time hеre at web, except I know І am getting familiarity every day Ьү reading such goօd articles oг reviews.
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 04:23 ق.ظ
An outstanding share! I haᴠe just forwarded tһіs ontߋ a coworker who had been doing a ⅼittle homework on this.
And he іn fаct ordered me lunch Ƅecause I discovered іt
for him... lol. So let me reword this.... Tһanks for tһe meal!!
Βut yeah, thɑnks fоr spendig sоme tіme to discuss tһіs issue hee onn уоur web site.
clumsy ninja hack
یکشنبه 6 اسفند 1396 12:56 ق.ظ
اگر بعضی از آنها باید با جدیدترین فن آوری ها به روز شوند، باید آن را پرداخت کنند
به این صفحه وب مراجعه کنید و هر روز به روز باشید
angry birds go cheats
جمعه 4 اسفند 1396 05:24 ب.ظ
سلام، من به طور منظم به وبلاگ های شما وارد می شوم.
سبک طنز آمیز شما شوخ طبعی است، انجام کارهای شما را ادامه دهید!
livejasmin credit hack online
جمعه 4 اسفند 1396 03:57 ق.ظ
سلام فقط می خواستم به شما یک سر کوتاه و به شما اجازه می دانم چند از تصاویر را
به درستی بارگذاری نمی شوند من مطمئن نیستم که چرا اما من فکر می کنم یک اتصال آن است
موضوع. من آن را در دو مرورگر وب مختلف آزمایش کرده ام و هر دو نتایج مشابهی را نشان می دهند.
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 05:36 ب.ظ
هی من فقط می خواستم بپرسم آیا تا به حال هیچ مشکلی با هکرها نداشته اید؟
آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من
به دلیل آنکه بسیاری از کارهای سخت را از دست دادند، پایان یافت
بدون پشتیبان آیا شما روشی جهت حفاظت در برابر هکرها دارید؟
std testing price
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:09 ب.ظ
سلام من از پست شما خوشم میاد من می خواستم یک نظر کمی برای ارسال شما بنویسم.
best supplement medicare plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:35 ب.ظ
مسائل عالی در اینجا. از دیدن مطلب شما خیلی خوشحالم.
خیلی ممنونم و منتظر تماس با شما هستم.
آیا شما مهربان من ایمیل می کنید؟
ask psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:46 ب.ظ
من فورا فورمت rss را درک می کنم چون نمی توانم لینک اشتراک ایمیل شما یا سرویس خبرنامه را بیابم.
آیا شما دارید؟ لطفا به من اجازه بدید تا بتوانم اشتراک کنم

با تشکر.
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 01:36 ب.ظ
من فکر می کنم این یکی از مهم ترین اطلاعات برای من است.
و من خوشحالم خواندن مقاله شما. اما می خواهم به برخی از چیزهای عمومی اشاره، سبک سایت فوق العاده است،
مقالات واقعا خوب است: D. خوب کار، سلام
myfreecam token generator
شنبه 29 مهر 1396 11:03 ب.ظ
تحسین پشتکار شما را در سایت خود و اطلاعات عمیق ارائه می دهد.
خوب است که هر روز یکبار یک وبلاگ بیاورید
همان مواد تاریخی را از بین برده اند. خواندن بزرگ من سایت شما را نجات دادم
و من فید RSS شما را به حساب Google من اضافه می کنم.
real psychics
شنبه 15 مهر 1396 05:40 ب.ظ
هوم، به نظر می رسد که وب سایت شما اولین نظر من بود (بسیار طولانی بود)، بنابراین حدس می زنم که من
فقط آنچه را که من نوشته بودم خلاصه کردم و می گویم، من هستم
کاملا از وبلاگ خود لذت ببرید من هم مشتاق هستم
وبلاگ نویس وبلاگ اما من هنوز به همه چیز جدید است.
آیا شما هیچ راهنمایی و نکات برای نویسندگان وبلاگ نویس تازه کار دارید؟
من مطمئنا از آن قدردانی میکنم
feet complaints
شنبه 18 شهریور 1396 09:05 ق.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

Very helpful information specifically the last part :
) I care for such information a lot. I was seeking this particular information for a long time.
Thank you and good luck.
What is the tendon at the back of your ankle?
شنبه 14 مرداد 1396 08:30 ق.ظ
These are genuinely great ideas in concerning blogging.
You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :